1028 Budapest, Brassó u. 5. | +36 70 204 7293

Adatvédelmi és adatkezelési tájékoztató

1. A tájékoztató célja, hatálya

Jelen tájékoztató célja, hogy rögzítse az „Indiánvár Multikulturális Magyar-Angol-Orosz Óvoda” (továbbiakban: Adatkezelő) által alkalmazott adatvédelmi és kezelési elveket, módszereket és az Adatkezelő adatvédelmi és- kezelési politikáját,amelyeket magára nézve kötelezőnek ismer el. Adatkezelő adatai:
Név: Indiánvár Nemzetközi Óvoda Közhasznú Nonprofit Kft.
Székhely: 1028 Budapest, Brassó u. 5.
Telefon: +36 70 204 7293
E-mail: indianvar@indianvar.hu
Honlap: www.oroszovoda.hu / www.indianvar.hu
A szabályok kialakításakor az Adatkezelő különös tekintettel vette figyelembe az Európai Parlament és Tanács 2016/679 Rendeletének, továbbá az Információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény előírásait. Jelen tájékoztató az Adatkezelő által szervezett óvodai ellátás iránt érdeklődők, az óvodai ellátásra jelentkezők az óvodai ellátásban részesülők, valamint az Adatkezelővel jogviszonyban álló természetes személyek (óvodapedagógusok, alkalmazottak), valamint jogi személyek természetes személy képviselőinek személyes adatainak kezelésére vonatkozik.

2. Fogalmi meghatározások

Érintett: bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy – közvetlenül, vagy közvetve azonosítható természetes személy.
Személyes adat: azonosított, vagy azonosítható természetes személyre („érintett”) vonatkozó bármely információ. Azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható.
Adatkezelés: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés, továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés.
Adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség, vagy bármely egyéb szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza, ha az adatkezelés céljait és eszközeit az uniós vagy tagállami jog határozza meg, az adatkezelőt, vagy az adatkezelő kijelölésére vonatkozó különös szempontokat az uniós vagy tagállami jog is meghatározhatja Adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség, vagy bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel. Az érintett hozzájárulása: az érintett akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő tájékoztatáson alapuló és egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat vagy megerősítést félreérthetetlenül kifejező cselekedet útján jelzi, hogy beleegyezését adja az őt érintő személyes adatok kezeléséhez.
Harmadik fél: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel, az adatfeldolgozóval vagy azokkal a személyekkel, akik az adatkezelő vagy adatfeldolgozó közvetlen irányítása alatta személyes adatok kezelésére felhatalmazást kaptak.
Adatvédelmi incidens: a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt, vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését, vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférését eredményezi.
Különleges adat: a faji eredetre, a nemzetiséghez tartozásra, a politikai véleményre vagy pártállásra, a vallásos vagy más világnézeti meggyőződésre, az érdek-képviseleti szervezeti tagságra, a szexuális életre vonatkozó személyes adat, az egészségi állapotra, a kóros szenvedélyre vonatkozó személyes adat, valamint a bűnügyi személyes adat; ebbe a kategóriába soroljuk a GDPR által definiált genetikai adat, biometrikus adat, egészségügyi adat fogalmakat.
Adattovábbítás: az adat meghatározott harmadik személy számára történő hozzáférhetővé tétele.
Nyilvánosságra hozatal: az adat bárki számára történő hozzáférhetővé tétele.
Adattörlés: az adat felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállítása többé nem lehetséges.
Adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől, feltéve, hogy a technikai feladatot az adaton végzik.

3. Az adatkezelés alapelvei

3.1. Jogszerűség, tisztességes eljárás és átláthatóság: Az Adatkezelő vállalja, hogy a birtokába jutott adatokat a hatályos hazai és uniós jogszabályok rendelkezéseinek és jelen tájékoztatóban rögzített adatvédelmi elveknek megfelelően jogszerűen és tisztességesen kezeli, valamint az adatok kezelését az Érintett számára átlátható módon végezi.

3.2. Célhoz kötöttség: A személyes adatok gyűjtése csak meghatározott, egyértelmű és jogszerű célból történhet, és azok nem kezelhetők a célokkal nem összeegyeztethető módon. Az Adatkezelő szolgáltatásainak igénybevételéhez elengedhetetlenül szükséges személyes adatokat az Adatkezelő az Érintett hozzájárulása alapján, és célhoz kötötten használja fel. Nem minősül a céllal össze nem egyeztethető adatkezelésnek, a közérdekű archiválás és statisztikai célból történő adatkezelés. Az adatokat harmadik félnek nem adja át.

3.3. Adattakarékosság: A személyes adatok az adatkezelés céljai szempontjából megfelelőek és relevánsak kell, hogy legyenek, és a szükségesre kell korlátozódniuk.

3.4. Pontosság: A személyes adatoknak, pontosnak és szükség esetén naprakésznek kell lenniük; minden ésszerű intézkedést meg kell tenni annak érdekében, hogy az adatkezelés céljai szempontjából pontatlan személyes adatokat haladéktalanul töröljék vagy helyesbítsék.

3.5. Korlátozott tárolhatóság: A tárolásnak olyan formában kell történnie, amely az Érintettek azonosítását csak a személyes adatok kezelése céljainak eléréséhez szükséges ideig teszi lehetővé. A személyes adatok ennél hosszabb ideig történő tárolására, csak akkor kerülhet sor, amennyiben a személyes adatok tárolására közérdekű archiválás vagy statisztikai célból kerül sor.

3.6. Integritás és bizalmas jelleg: Az Adatkezelő kötelezi magát arra, hogy gondoskodik az adatok biztonságáról, megteszi továbbá azokat a megfelelő technikai, szervezési intézkedéseket és kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek alkalmazásával biztosítja, hogy a felvett, tárolt, illetve kezelt adatok védettek legyenek, illetőleg megakadályozza azok megsemmisülését, jogosulatlan felhasználását és jogosulatlan megváltoztatását, károsodását, elvesztését. Kötelezi magát arra is, hogy minden olyan harmadik felet, akinek az adatokat esetlegesen továbbítja vagy átadja, ugyancsak felhívja ez irányú kötelezettségeinek teljesítésére.

3.7. Elszámoltathatóság: Az Adatkezelő felelős a személyes adatok kezelésére vonatkozó elveknek való megfeleléséért, továbbá képesnek kell lennie e megfelelés igazolására.

4. Az adatkezelés célja, jogalapja

Az adatkezelés célja, az óvodai nevelés iránt érdeklődők tájékoztatása, az óvodai nevelés tervezése,nevelési szolgáltatás nyújtása, személyre szabása, a gyermekek, ügyfelek egymástól való megkülönböztetése, szerződések előkészítése, megkötése, az adatkezelő és ügyfél között létrejött szerződés teljesítése, végrehajtása, a szerződés alapján vállalt szolgáltatás nyújtása, a szerződéssel kapcsolatos kötelezettségek és jogosultságok igazolása, a szerződéssel kapcsolatosan estlegesen felmerülő követelések érvényesítése, behajtása, statisztikai elemzés, kapcsolattartás, igénybe vett szolgáltatások nyomon követése, szerződések kötése, valamint kötelező statisztikai adatszolgáltatás teljesítése az óvodai nevelési tevékenységek felügyeletét ellátó szakigazgatási szervek számára. Az óvodai nevelés adminisztratív feltételeinek biztosítása. A kezelt adatok körének meghatározása célhoz kötötten történik, az adattakarékosság szem előtt tartásával, és a jogszabályi kötelezettségek figyelembe vételével. Ennek megfelelően a személyes adatok kezelésének jogalapja:
– az Érintett hozzájárulása a személyes adatainak kezeléséhez;
– az adatkezelés olyan szerződés teljesítéséhez, amelyben az Érintett az egyik fél, vagy a szerződés megkötését megelőzően az Érintett kérésére történő lépések megtételéhez szükséges;
– az adatkezelés az Adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges.
Az Érintett visszavonhatja hozzájárulását az adatai kezeléséhez, ez azonban nem befolyásolja az addigi adatkezelés jogszerűségét. Ha az Érintett nem járul hozzá vagy visszavonja hozzájárulását adatainak kezeléséhez, nem jogosult igénybe venni a szerződés alapján nyújtott szolgáltatásokat. Az Adatkezelő biztosítja, hogy a kezelt adatokat mindenkor csak a meghatározott cél érdekében kezeli és használja fel.

5. Adattovábbítás

Az Adatkezelő jogosult és köteles minden olyan rendelkezésére álló ás általa szabályszerűen tárolt adatot az illetékes hatóságoknak továbbítani, amely adattovábbítására őt jogszabály vagy jogerős hatósági kötelezés kötelezi. Ilyen adat továbbítása, valamint az ebből származó következmények miatt az Adatkezelő nem tehető felelőssé.

6. A kezelt személyes adatok köre, tárolási ideje

Az Adatkezelő jellemzően az alábbi személyes adatokat kezeli: név, születési név, anyja neve, születési helye és ideje, neme, állampolgársága, lakóhelyének, illetve tartózkodási helyének címe, e-mail cím, telefonszám. Ezen túlmenően az Adatkezelő további személyes adatokat is kezelése alatt tart, miszerint:
– az Adatkezelő a jelentkező, beiratkozott gyermekekkel kapcsolatosan kezeli a gyermekekkel kapcsolatos személyes adatokat :gyermek előfordult betegségeivel, tartós betegségeivel, fogyatékosságaival kapcsolatos adatok, gyermek bölcsődei gondozására vonatkozó adatok, sajátos nevelési igényre vonatkozó adatok, óvodai elhelyezésére vonatkozó adatok;
– a szülőkkel kapcsolatos személyes adatok körét: apa neve, születési helye, születési ideje, mobiltelefonszáma, iskolai végzettsége, foglalkozása, munkahelyének neve, munkahelyének címe, munkahelyi telefonszáma, e-mail címe, anya neve, anya születési neve, születési helye, születési ideje, mobiltelefonszáma, iskolai végzettsége, foglalkozása, munkahelyének neve, munkahelyének címe, munkahelyi telefonszáma, e-mail címe;
– valamint a gyermeket az óvodából elvivő személyek adatait is.
– az Adatkezelő alkalmazásában álló személyek esetén: társadalombiztosítási azonosító jel (TAJ), adóazonosító jel, iskolai és szakmai végzettség, egészségügyi alkalmasság és minden egyéb a törvényi szabályozás által előírt adat.
Az Adatkezelő a neki megadott személyes adatokat nem ellenőrzi. A megadott adatok megfelelősségéért kizárólag az azt megadó személy felel.
Bármely Érintett e-mail címének megadásakor egyben felelősséget vállal azért, hogy a megadott e-mail címről kizárólag ő vesz igénybe szolgáltatást. E felelősség vállalásra tekintettel, egy megadott e-mail címen történt belépésekkel összefüggő mindennemű felelősség, kizárólag azt az Érintettet terheli, aki az e-mail címet regisztrálta.

7. Az Adatkezelő honlapjával, közösségi oldalával kapcsolatos adatkezelés

Az Adatkezelő által üzemeltetett honlapon a Google, Facebook integrált rendszerként úgynevezett cookie-kat használ – Google Analytics, Google Search Console, Google Adwords -, melyeket a felhasználók böngészője eltárol. A cookie betűből és számokból álló információcsomag, amit általában a honlapok a böngészőnek küldenek azzal a céllal, hogy elmentsenek bizonyos beállításokat, megkönnyítsék a honlap használatát és közreműködjenek abban, hogy releváns, statisztikai jellegű információt gyűjtsenek a látogatóról. A cookie-kban tárolt adatokhoz, vagy bármilyen, az egyéni felhasználó szintjére lebontható adatokhoz az Adatkezelő nem fér hozzá, ezen adatok kezelése a Google és Facebook kizárólagos hatásköre. A cookie-k nem alkalmasak az egyéni felhasználó azonosítására, gyakran olyan egyéni azonosítót tartalmaznak – titkos véletlenül generált számsort – amelyet a felhasználó eszköze tárol. Néhány cookie a honlap bezárása után megszűnik, néhány hosszabb időre tárolásra kerül. Amennyiben a felhasználók ezeket a cookie-kat nem akarják eltárolni, úgy azokkal kapcsolatos minden tevékenységet meggátolhatnak, azokat a saját böngészőjük beállításainál kezelhetik. Egyes böngészők lehetővé teszik. hogy minden alkalommal, bezárást követően törlésre kerüljenek a böngészési adatok. A weboldal egyes részeinek letöltésekor az Adatkezelő által használt szoftver automatikusan kisméretű, bizonyos esetben a személyes adatot tartalmazó adatfájlokat helyez el a felhasználó számítógépén, amelyről az idevonatkozó érvényes jogszabályok szerint értesítést kap. Az adatfájlok a weboldal egyes funkcióinak működéséhez szükségesek. A Google Analytics a böngésző révén kapott IP-számot névtelenítve tárolja, nem tudja összekapcsolni a felhasználóval. Az adatokat 26 hónapig őrzi. A Google olyan cookie.-kat is használ, amelyek arra szolgálnak, hogy összekapcsolják a felhasználó különböző eszközön végzett tevékenységeit, ha korábban bejelentkezett rajtuk a Google-fiókjába.

Adatkezelő weboldalán használt cookie-k listája
Az Adatkezelő cookie-kat használ a tartalmak és hirdetések személyre szabásához, közösségi funkciók biztosításához, valamint weboldalforgalmának elemzéséhez. Ezen kívül közösségi média-, hirdető- és elemző partnereivel megosztja a felhasználó weboldalhasználatára vonatkozó adatait, akik kombinálhatják az adatokat más olyan adatokkal, amelyeket a felhasználó adott meg számukra vagy a felhasználó által használt más szolgáltatásokból gyűjtöttek. A weboldalon való böngészés folytatásával a felhasználó hozzájárul a cookie-k használatához, engedélyezi azokat. Az Adatkezelő adatvédelmi és adatkezelési tájékoztatójáról automatikusan értesíti az oldalra látogatókat, akik ezt nyugtázhatják.

Tárhelyszolgáltatás (Hozzáférés a honlap teljes tartalmához)
Arteries Studio Kft. – Magyarország, 1138 Budapest, Váci út 175.

E-mailek fogadása és küldése (Hozzáférés a levelezéshez, annak minden adatához)
Arteries Studio Kft.
Magyarország, 1138 Budapest, Váci út 175.

Faceebook oldal (Hozzáférés a felhasználó nevéhez, kommentjéhez)
Facebook Inc. – Menlo Park, California, USA – Adatkezelési tájékoztató: https://www.facebook.com/about/privacy/update

Google Analytics (Hozzáférés a weboldal látogatóinak anonimizált, személyhez nem köthető IP címhez)
Google Inc., – Mountain View, California, USA

8. Az érintettek jogai

Az Adatkezelő biztosítja az Érintettek számára a személyes adataik védelméhez kapcsolódó jogokat:

8.1. Hozzáférési jog: az Érintett kérheti, hogy az Adatkezelő tájékoztassa a kezelt személyes adatairól, a kezelés céljáról, tervezett időtartamáról, és a személyes adataihoz kapcsolódó jogairól.

8.2. Helyesbítéshez való jog: az Érintett jogosult arra, hogy az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat, valamint kérje a hiányos személyes adatok kiegészítését.

8.3. Törléshez való jog (elfeledtetéshez való jog): az Érintett jogosult arra, hogy kérésére, indokolt esetben az Adatkezelő törölje a rá vonatkozó személyes adatokat. Az Adatkezelő az indokok vizsgálata és az adatkezelés jogalapjának vizsgálata alapján dönt a törlés végrehajtásáról. Az Adatkezelő köteles arra, hogy az Érintettre vonatkozó személyes adatokat indokolatlan késedelem nélkül törölje, ha az alábbi indokok valamelyike fennáll:
– a személyes adatokra már nincs abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték;
– az Érintett tiltakozik az adatkezelés ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre;
– az Érintett visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;
– a személyes adatokat jogellenesen kezelték.

8.4. Adatkezelés korlátozásához való jog: az Érintett jogosult arra, hogy kérésére, indokolt esetben az Adatkezelő korlátozza az adatkezelést. Korlátozás alá eső személyes adatokat, csak jogszabályi követelmények fennállása esetén lehet a korlátozás alól feloldani. A tárolás kivételével, csak az Érintett hozzájárulásával, jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Európai Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni. 

8.5. Adathordozhatósághoz való jog: az Érintett jogosult arra, hogy az általa rendelkezésre bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik Adatkezelőnek továbbítsa.

8.6. Tiltakozáshoz való jog: az Érintett jogosult arra, hogy saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon a személyes adatainak közérdekű, vagy az Adatkezelő, vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges kezelése ellen. Tiltakozás esetén az Adatkezelő a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha azt olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak. Amennyiben a személyes adatok kezelése közvetlen üzletszerzés érdekében történik, az Érintett jogosult arra, hogy bármikor tiltakozzon a rá vonatkozó személyes adatok e célból történő kezelése ellen. A személyes adatok közvetlen üzletszerzés érdekében történő kezelése elleni tiltakozás esetén az adatok e célból nem kezelhetők.

9. Az érintettek jogainak érvényesítése

Az Adatkezelő jogosult és köteles minden olyan rendelkezésére álló ás általa szabályszerűen tárolt adatot az illetékes hatóságoknak továbbítani, amely adattovábbítására őt jogszabály vagy jogerős hatósági kötelezés kötelezi. Ilyen adat továbbítása, valamint az ebből származó következmények miatt az Adatkezelő nem tehető felelőssé.

9.1. Kérdések, észrevételek, kérelmek, panaszok kezelése: az Érintettek, jogaik érvényesítése érdekében, az Adatkezelőhöz fordulhatnak, elsősorban az alábbi elérhetőségeken:
Indiánvár Nemzetközi Óvoda Közhasznú Nonprofit Kft.
1028 Budapest, Brassó u. 5.
Tel.: +36 70 204 7293
E-mail: indianvar@indianvar.hu

9.2. Jogorvoslat: az Érintett a jogainak megsértése esetén az Adatkezelő ellen bírósághoz fordulhat, továbbá az adatkezeléssel kapcsolatban felmerült panasza, illetve jogainak sérelme, vitás kérdések esetén, az illetékes hatósághoz fordulhat.
Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c
Tel: +36 (1) 391-1400, Fax: +36 (1) 391-1410, E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu
Honlap: www.naih.hu

10. Adatvédelmi és adatkezelési tájékoztató

Az Indiánvár Nemzetközi Óvoda Közhasznú Nonprofit Kft., mint Adatkezelő fenntartja magának a jogot, hogy jelen tájékoztatót egyoldalúan, bármikor módosítsa. Az aktuális verzió a www.indianvar.hu honlapon és a Székhelyen megtekinthető.